PGO Omnibus: De hefboom voor praktijkontwikkeling

PGO OMNIBUS

De hefboom voor praktijkontwikkeling: Praktijkgericht onderzoek

Een praktijkgerichte publicatie over praktijkgericht onderzoek in de eigen beroepspraktijk: beschouwend, praktisch en verdiepend.

Voor het volledige digiboek van meer dan 200 pagina's ga naar: http://bit.ly/2wHgQfQ 

Vlaming, Willem de (2021, 2017). PGO OMNIBUS De hefboom voor praktijkontwikkeling: praktijkgericht onderzoek. Aalsmeer: WdV-Advies. [op: www.wdv-advies.com]

 

Zie voor meer informatie over praktijkgericht onderzoek ook: Zeven keer hulp bij praktijkgericht onderzoek: LINK 

PGO OMNIBUS

INHOUD

 

Voorwoord7

Verantwoording8

 

D E E L - 1

B E S P I E G E L I N G E N

 

PGO ALS PROCES10

 

OP ZOEK NAAR EEN JAS DIE PAST12

— Onderzoek in de eigen praktijk12

— N-type en n-type praktijkgericht onderzoek12

— Ontwerpeisen bij praktijkgericht onderzoek13

— De praktijkgericht onderzoeker als binnenstaander14

— De sociale werkelijkheid is geen laboratorium16

— De onderzoekskaart aangevuld16

— De competente praktijkgericht onderzoeker18

— Een jas die mogelijk (beter) past20

— Conclusie23

 

DE COACHENDE ONDERZOEKER25

— Werken met en aan eigenaarschap van betrokkenen25

— Ambities van de master SEN opleiding25

— De werkrelatie van de coachende onderzoeker met betrokkenen27

— Situationeel (bege)leiderschap bij coachend onderzoeken28

— Het interventieplan als handvat bij coachend onderzoeken29

— Conclusie ten aanzien van samenwerking en eigenaarschap31

— Onderzoeksmethodiek en coachend onderzoeken32

— De complexiteit van praktijkgericht onderzoek32

— De validiteit van praktijkgericht onderzoek33

— Op praktijkverbetering gericht waarderend onderzoek34

— Onderzoeksontwerp voor coachend praktijkgericht onderzoek36

 

STATISTIEK EN KLEINSCHALIG PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK38

— Keep It Simple Stupid (KISS)38

— Statistiek en data-presentatie ten behoeve van praktijkverbetering39

— Datapresentatie en statistiek als voedingsbodem voor dialoog in de beroepspraktijk41

— Voorbeelden van twee eenvoudige presentatievormen42

—— Appels met appels vergelijken42

—— Appels met peren vergelijken43

— Wat is wijsheid?44

 

ANONIMISEREN46

— Anonimiseren? Nee tenzij, en doe het dan goed!46

— Publiceren? Nee, tenzij?48

 

APA NL MET EEN RAFELRANDJE50

— Een haat liefde verhouding met APA (NL)50

——  APA NL: Interculturele ongevoeligheid of lompheid50

——  I’ll do it my way52

— Stijlen verschillen.52

 

WERKT HET?54

— Virtuoze professionals in een complexe praktijk54

— ‘Werkt ‘HET’?’58

— ‘Doen? Ja of nee?’59

— Tot besluit60

 

GRONDIG GENOEG?61

— Hoge Ambities & Complexe Praktijk62

Wat mag dan wel verwacht worden?67D E E L - 2

P R A K T IJ K

 

Inleiding70

— Change agent en onderzoeker70

— De startfase van een praktijkgericht onderzoek70

— Gedragscode en competenties71

 

I Praktijkvraagstuk uitwerken73

— Conceptualiseren74

— Checklist onderzoeksontwerp75

 

II Literatuuronderzoek76

 

III Strategie & Methode79

— Praktijkgericht onderzoek met en door betrokken79

— Mixed Roles: Onderzoeker en procesbegeleider80

— Mixed Methods: Polariseren of Polderen81

— Kernpunten bij verantwoording methodiek83

—— Kwaliteit van hoofd- en deelvragen83

—— Focus: interventie of ontwerp?83

—— Focus: holistisch of reductionistisch84

—— Checklist voor verantwoording methodologie84

— Participatief onderzoek (Participatory research)85

— Actieonderzoek (Action research)87

— Beleidsanalyse: doelmatig en doeltreffend92

— Evaluatieonderzoek: meer dan terugblikken95

—— Een hardnekkig misverstand mbt evaluatieonderzoek96

—— Drie hoofdvormen van evaluatieonderzoek97

—— 3x3=9 vormen van evaluatieonderzoek98

—— Evaluatie en beleidscyclus99

—— Planevaluatie: een goed begin is het halve werk101

—— Conclusie103

— Focusgroepen104

— Waarderend Onderzoek107

— Samen onderzoeken107

——— Waarderend onderzoek: De 4D cyclus107

——— Waarderend onderzoek als strategie108

——— Waarderend evalueren109

——— Kanttekeningen bij waarderend onderzoek111

—— Data genereren met waarderende cyclus112

——— Het organiseren van waarderend onderzoek112

——— Op praktijkverbetering gericht waarderend onderzoek113

——— Waarderende interviews115

—— Tot slot117

— Kennisclaim, validiteit en navolgbaarheid118

—— Kleinschalig praktijkgericht onderzoek119

—— Replicatie120

—— Betrouwbaarheid en Validiteit121

—— Verantwoording, navolgbaarheid en normativiteit123

——— Verantwoording en onderbouwing123

——— Navolgbaarheid en controleerbaarheid124

——— Normatief: Doen wij het goede en doen wij het goede goed?124

— Triangulatie126

 

IV Data129

— Data genereren129

— Data-analyseren130

—— Geven vragenlijsten antwoord?131

—— Tekstanalyse met tabelfunctie134

—— Data presenteren: Beeldtaal139

——— Tabellen141

——— Grafieken146

———— Projectie onderzoekspopulatie op normaalverdeling146

———— Projectie voor en nameting op normaalverdeling147

 

V Conclusies en aanbevelingen148

# PGO in 5 stappen (samenvatting)150

# PGO verantwoorden in een opleiding153

— Leg alles uit: ook als je denkt dat het wel duidelijk is153

— Methodiek verantwoorden153

— Ethiek verantwoorden155

— Beroepsrol: effectiviteit & niveau verantwoorden156

— Het verslag van een PGO: FORMATS?157

—— Verslag: APA opbouw157

—— Andere indelingen157

——— Verslag ontwerponderzoek158

———  Verslag: Waarderend Onderzoek159

———  Verslag: Productevaluatie160

—— Tot Slot: Beware of formats161

 

D E E L 3

S T A T I S T I E K

 

D E   E F F E C T I V I T E I T   V A N   I N T E R V E N T I E S163

— Inleiding163

— Effectiviteit van interventies164

— Visualiseren van praktijk(ontwikkeling)167

—— Tabellen169

—— Grafieken173

—— Frequentieverdelingen178

— Effectgrootte en betrouwbaarheid183

—— Meetniveau’s183

—— Effectgrootte van een interventie en populatie-interval XI186

—— Betrouwbaarheidsinterval CI (bij steekproeven)189

— Kengetallen: Oppassen geblazen (controlekaarten)190

Bijlage: Exameneisen havo wiskunde A  2018191

 

T E S T F O U T E N192

— FALSE POSITIVE & NEGATIVE192

—— Cijfervoorbeeld: sleepnet —  weinig gemist,  veel bijvangst194

—— Cijfervoorbeeld:  schepnet  — weinig bijvangst, veel gemist194

—— Cijfervoorbeeld:  precisiewerk  — weinig gemist weinig bijvangst195

—— Cijfervoorbeeld:  lompe aanpak  — veel gemist, veel bijvangst195

 

A P P E L S   E N   P E R E N196

Houd het eenvoudig en navolgbaar196

Twee metingen vergelijken: dat geeft inzicht198

Met meerdere maten meten: dat is beleidsonderzoek200

Meetniveaus, centrummaten en verdelingen201

Verantwoord het bewerken van data!203

 

BIJLAGEN bij deel 3: Spielerei

Analyse toetsbeoordelingen204

Werken met leerlinggegevens208

De school als lerende organisatie211

Wat is normaal?213

Zelfmonitoring214

 

BIBLIOGRAFIE215

Over de auteur223

Colofon