Triangulatie

 • Print

TRIANGULATIE

Triangulatie is een begrip afkomstig van uit de driehoeksmeting. Het houdt in dat vanuit verschillende (bekende)  plekken (minimaal twee) de positie van een derde punt precies bepaald kan worden. In onderzoek kent men ook het begrip triangulatie. In onderzoek betekent het dat meerdere bronnen of meetinstrumenten gebruikt worden om onderzoekdata te verkrijgen, analyseren of interpreteren.
 
 
In een onderzoeksopzet hoort het verantwoorden van de triangulatie in het hoofdstuk methodiek. Daar leg je immers uit hoe je de benodigde data voor het kunnen beantwoorden van een onderzoeks(deel)vraag wilt verkrijgen en analyseren

Bij het helder en inzichtelijk maken van de inzet van triangulatie in het onderzoek kan onderstaande voorbeeld matrix helpen.

 

Meervoudige meting en triangulatie

Naar Verschuren (2009) Praktijkgericht Onderzoek. Ontwerp van organisatie- en beleidsonderzoek.  p 67

 

Praktijkvraagstuk: (korte omschrijving)

 

 

 • Hoofdvraag onderzoek: …
  • Deelvraag 1a): ---------
  • Benodigde data bij vraag 1a):
   • §  x1
   • §  x2
 • Deelvraag 1b): ---------
  • Benodigde data bij vraag 1b):
   • §  X3

Et cetera

 

 

VERANTWOORDING TRIANGULATIE

Per benodigde data (B) per onderzoeksdeelvraag (A) kan aangegeven worden hoe daarbij verschillende vormen van triangulatie zijn toegepast. 

 

A

Vraag

B

Data  

1

Theorie

2

Data- bronnen

3

Ontsluitings-methoden  

4

Onderzoekers

5

Meet-instrumenten

6

Tijdstippen

1a
 • X1
 • X2
           
1b
 • X3
           
2a
 • Y1 
           
2b
 • Y2
 • Y3
 • Y4
           
2c
 • Y5
 • Y6 
           
      Bronnen-triangulatie Methode-triangulatie Onderzoeker-triangulatie Meetschalen Test - Hertest

 

 

 

 1. Theorietriangulatie: In de theoretische verkenning rond en verdieping van het praktijkvraagstuk  worden verschillende theoretische invalhoeken gebruikt en met elkaar vergeleken, als onderbouwing van het theoretisch concept voor het onderzoek
 2. Bronnentriangulatie: Gebruik maken van verschillende (type) databronnen. Archieven, literatuur, artefacten, databanken (LVS), verhalen van verschillende belanghebbenden et cetera. Bronnentriangulatie levert ook verschillende type data op.
 3. Methodentriangulatie: het gebruik van verschillende methoden om data te verzamelen en te analyseren (analysetriangulatie)
 4. Onderzoekerstriangulatie: Om bias te voorkomen worden werken meerdere onderzoekers samen bij het verzamelen en analyseren van de data. Daarbij wordt expliciet aandacht besteed aan onderzoekersbetrouwbaarheid, bijvoorbeeld bij het scoren van observaties of coderen van onderzoek data.
 5. Meetinstrumenten: Gebruik van verschillende typen meetinstumenten met verschillende meetschalen om meervoudig inzicht te krijgen (ordinaal / rangorde / interval / ratio).
 6. Tijstippen: Meet / hermeet op verschillende tijdstrippen om tijd specifieke invloeden uit te kunnen sluiten, of om ontwikkelingen te kunnen bepalen.