Eén stijl is geen stijl: APA is niet zaligmakend

ÉÉN STIJL IS GEEN STIJL

APA is niet zaligmakend

Willem de Vlaming (2018)

 

De keuze voor een bepaalde stijl heeft een sturende werking, omdat achter iedere stijl weer een mentaal model schuilgaat ten aanzien van onderzoek en wat daarbij relevante bronnen zijn. Referentiestijlen zijn gereedschappen waarbij de een zich makkelijker leent voor een bepaalde klus dan een ander.

Een keuze voor bijvoorbeeld APA-style heeft consequenties wat betreft het denken over en schrijven van onderzoeksverslagen. Consequenties die verder kunnen gaan dan de ‘techniek’ van correcte bronvermelding en correct citeren. Diana Hacker (2008) presenteert in 'A Pocket Style Manual’ drie bekende stijlen naast elkaar: MLA Papers (Modern Language Association); APA Papers (American Psychological Association) en Chicago papers (voor geschiedenis en menswetenschappen) Bij het schrijven van een paper onderscheiden de verschillende modellen zich van elkaar.

 

Figuur: drie zienswijzen op onderzoekspapers.

MLA papers

APA papers

Chicago papers

“The thesis expresses not just your opinion but also your informed, reasoned judgment. […] Because writing about a subject is a way of learning about it, your understanding of your subject will deepen as you write. […]

 

Notice that […] thesis statements take a stand on a debatable issue – an issue about which intelligent, wellmeaning people might disagree. Each writer’s job will be to convince such people that his or her view is worth taking seriously.” (Hacker, 2009. p. 104 -105)

“You will be reading articles and other sources that address a central research question. Your thesis will express a reasonable answer to that question, given the current state of research in the field.” (Hacker, 2009,p. 156)

“The thesis of your paper will be a reasoned answer to the central research question you pose, […]

 

Notice that […] thesis statements express a view on a debatable issue – an issue about which intelligent, wellmeaning people might disagree. The writer’s job is to convince such readers that this view is worth taking seriously.” (Hacker, 2009, p. 197-198)

 

Gaat het in een onderzoekspaper om transparantie in het betoog en van de onderliggende bronnen, het discours (Chicago style of MLA) ? Of dient een paper een consistente en redelijke presentatie van de actuele stand van het onderzoek in het specifieke kennisdomein en de presentatie en interpretatie van de eigen onderzoeksdata? (APA-style)

Umberto Eco (1977, p.209 -210) geeft aan dat het auteur jaarsysteem (zoals APA) compact is in vergelijking met het citaat-voetnoot-bibliografie systeem, maar dat het alleen goed werkt onder bepaalde condities:

1) De lijst met geraadpleegde werken moet homogeen en specialistisch zijn en lezers moeten bekend zijn met de materie. Een lezer moet bij het zien van de naam van een auteur en het jaartal van publicatie de betekenis en status van het werk kunnen duiden — zowel binnen het oeuvre van de auteur als de discussie binnen het specialisme. 2) De geraadpleegde werken moeten actueel zijn, omdat het vooral gaat om actuele kennis en niet om langer houdbare concepten en ideeën. 3) De bibliografie moet wetenschappelijk-erudiet zijn.

Praktijkgericht onderzoek gebruikt echter veel niet-wetenschappelijke bronnen, en langer houdbare concepten uit een multidisciplinair domein om de complexe werkelijkheid — en alle verschillende visies op die complexe werkelijkheid —  te kunnen duiden en verstaan.

Het citaat-noot-bibliografie systeem neemt weliswaar meer ruimte in, maar biedt meer mogelijkheden voor toelichting en verwijzing, zonder het vloeiend verloop van het betoog te verstoren. Daar waar auteur-jaar systemen zich goed lenen voor het verantwoorden van specialistisch-reductionistische kennisconstructie lenen citaat-voetnoot systemen zich meer voor het verwoorden en verantwoorden van meer multidisciplinair-holistische vraagstukken.

Het zou mooi zijn als binnen het domein van praktijkgericht onderzoek beide systemen naast elkaar gebruikt zouden kunnen en mogen worden. En misschien nog belangrijker, houd het eenvoudig. Doel is: op consistente en consequente wijze recht doen aan bronnen: en er voor zorgen dat lezers beweringen, gebaseerd op bronnen, kunnen controleren. Referentiestijlen zijn daarbij een hulpmiddel, maar geen doel op zich. Ook hier pleit ik daarom voor het KISS-principe: keep it simple stupid!

 

APA (The American Psychological Association). (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth edition, fourth printing april 2010 ed.). Washington: American Psychological Association.

Eco, U. (1977). Hoe schrijf ik een scriptie? (13e druk (1985) ed.). (Y. Boeke, & P. Krone, Vert.) Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

Hacker, D. (2008). A Pocket Style Manual. Includes 2009 MLA & 2010 APA Updates (5th edition (2009) ed.). Boston: Bedford / St. Martins.

MLA (The Modern Language Association of America). (2009). MLA Handbook for Writers of Research Papers. (2010 ed.). New York: The Modern Language Association of America.

Turabian, K. L. (2013). A Manual for Writers of research papers, theses, and dissertations. Chicago Style for Students & Researchers. Eighth Edition. Chicago, London: Chicago University Press.

University of Chicago, The. (2010). The Chicago Manual of Style. The Essential Guide for Writers. Editors, and Publishers. (Sixteenth edition ed.). Chicago and London: The University of Chicago Press.